PROJEKTY AKADEMII

– w ramach projektu „Społeczeństwa Obywatelskiego” –
upowszechnienie wartości konstytucyjnych wśród młodzieży w Polsce
– Kampania Ogólnopolska –

Celem projektu jest kształtowanie u młodzieży postaw obywatelskich, patriotyzmu oraz właściwego rozumienia praw i wolności człowieka oraz ustrojowych podstaw państwa przez poznanie Konstytucji RP. Bez znajomości Konstytucji młody człowiek nigdy nie będzie w pełni świadomym obywatelem, nie będzie czuł odpowiedzialności za państwo, za swoje wybory życiowe, społeczne i polityczne. Tylko w sytuacji, w której młody człowiek wyrobi w sobie postawę obywatelską będzie miał szanse w pełni i świadomie uczestniczyć w życiu publicznym kraju. W obecnej sytuacji geopolitycznej zauważyć można ogromną potrzebę odbudowywania autorytetów społecznych, politycznych i moralnych, dlatego też tak istotne wydają się kwestie związane z edukacyjnym podejściem Państwa do wychowania młodych obywateli Rzeczypolspolitej Polskiej.


Pełną wersją projektu dysponuje Zarząd Akademii

– w ramach projektu „Społeczeństwa Obywatelskiego” –
edukacja obywatelska dzieci

Celem projektu jest przekazanie dzieciom w przystępny sposób wartości na jakich opiera się współczesny polski system prawny, pokazanie wspólnych europejskich korzeni prawa na podstawie łacińskich sentencji, które stanowią podstawę wszystkich europejskich systemów prawnych, przyswojenie przez dzieci podstawowych zasad demokratycznego państwa prawnego, uświadomienie znaczenia i roli Konstytucji, wyjaśnienie podstawowych pojęć używanych w Konstytucji, rozbudzenie ducha obywatelskiego, zainicjowanie rozmów na tematy aksjologiczne.

Projekt zakłada edukację obywatelską dzieci w wieku szkolnym od 7 do 9 lat, w tym również edukację dzieci niewidomych.


Pełną wersją Projektu dysponuje Zarząd Akademii

W poczuciu współodpowiedzialności środowiska prawniczego za rozwój kultury, Akademia prowadzi projekt „Mecenasi Sztuki – Patrons of Art”. Celem projektu jest przybliżenie bogactwa kulturowego różnych krajów oraz kształtowanie szeroko rozumianej tolerancji zgodnej z duchem nauk humanistycznych leżących u podstaw nauk prawnych. Misją projektu jest pokazanie różnorodności, a także wielokulturowości jako wartości europejskich, poprzez wspieranie utalentowanych artystów z różnych dziedzin sztuki.

W ramach projektu zorganizowano trzy wydarzenia tematyczne:

  1. „Na styku kultur. Inspiracje krajem Kwitnącej wiśni”.
  2. „Przenikanie kultur. Niezwykła historia kamienicy przy Próżnej w Warszawie. Wieczór przy szabasowych świecach”
  3. „Pomiędzy prawem a kulturą. Nieznane wartości Bliskiego Wschodu”

Pełną wersją Projektu dysponuje Zarząd Akademii

Projekt badawczy Akademii de Virion powstał w wyniku wieloletnich obserwacji i analiz założycieli Fundacji opartych na ich doświadczeniu oraz praktyce adwokackiej w tzw. głośnych procesach.

Projekt ma na celu zbadanie międzynarodowych gwarancji i mechanizmów ochrony osób publicznych postawionych przed sądem lub zatrzymanych w świetle kamer oraz opracowanie najlepszych rozwiązań dla wymiaru sprawiedliwości. Analiza problemów jakie powstają w takich sytuacjach zarówno po stronie oskarżycieli publicznych, obrońców, pełnomocników jak również sądów ma dać asumpt do prac legislacyjnych nad optymalnymi rozwiązaniami, ze szczególnym uwzględnieniem zasady domniemania niewinności.

Udział mediów i relacjonowanie takich procesów niejednokrotnie prowadzi do naruszenia prawa do życia prywatnego rodzin osób publicznych a także do zniszczenia całego dorobku zawodowego jeszcze przed zakończeniem procesu. Taki stan rzeczy nie służy interesowi publicznemu, stąd problematyka nacisku medialnego jest badana przez ekspertów Akademii także od strony psychologicznego i socjologicznego wpływu na proces orzekania w tego typu sprawach.


Pełną wersją projektu dysponuje Zarząd Akademii

Z przeprowadzonych przez Fundację analiz wynika, iż rozumiane sensu largo prawo penitencjarne jest jedną z najbardziej niedocenianych dziedzin prawa karnego. Tymczasem, to od stosowania przepisów prawa karnego wykonawczego zależy proces resocjalizacji, a sposób wykonywania kary pozbawienia wolności wpływa na postrzeganie przez społeczeństwo fundamentalnych zasad demokratycznego państwa prawnego.

Szacunek dla praw i wolności człowieka nie powinien zanikać za więzienną kratą. Również ciężkiej, codziennej pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej winno towarzyszyć zrozumienie społeczne, którego emanacją powinno być zagwarantowanie im odpowiednich warunków pracy. Mając na względzie statutowe cele Fundacji jakimi są m.in. działania edukacyjne oraz działania mające na celu poprawę jakości prawa i wzrost Akademia przygotowała „Projekt Penitencjarny 2012 r.”.

Pełną wersją Projektu dysponuje Zarząd Akademii.