Spotkanie u Rzecznika Praw Obywatelskich

17 maja 2016 r. w siedzibie Rzecznika Prawa Obywatelskich w Warszawie odbyło sie spotkanie dotyczące projektu Akademii de Virion - Fundacji "Mały obywatel", którego pierwotnym celem było: przekazanie dzieciom w przystępny sposób wiedzy na temat wartości, na jakich opiera się współczesny polski system prawny oraz roli i znaczenia Konstytucji, podstawowych pojęć w niej używanych, a także łacińskich sentencji, które stanowią podstawę wszystkich europejskich systemów prawnych. Założeniem projektu było również promowanie postaw i wartości społeczeństwa obywatelskiego, takich jak: aktywność społeczna i praca dla dobra wspólnoty, szacunek do innych ludzi, odpowiedzialność za siebie i wspólnotę oraz zaakcentowanie potrzeby integracji i partycypacji społecznej poprzez rozbudzenie ducha obywatelskiego, pokazanie bezpośredniego związku prawa i państwa z codzienną rzeczywistością, jak również kształtowanie poczucia wspólnoty, przy jednoczesnym zachowaniu świadomości odrębności własnego kraju i regionu.